Ogólne warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

 1. W niniejszym dokumencie zawarte są warunki, z którymi każdy kupujący ma obowiązek się zapoznać chcąc podjąć współpracę z firmą Miltech Przemysław Lubański („Miltech”). Składając zamówienie kupujący musi być świadomy praw i zasad które obowiązują.
 2. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszych ogólnych warunków handlowych muszą być zgłaszane pisemnie. Jakiekolwiek zmiany ogólnych warunków będą uznawane tylko za pisemną zgodą firmy MILTECH.
 3. Wszelkie oferty, jeśli nie posiadają wyznaczonego terminu ważności są ważne tylko miesiąc od daty otrzymania.
 4. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@miltech.pl. Wszelkie zmiany które zaistniały z przyczyn niezależnych również prosimy zgłaszać za pośrednictwem w/w adresu.
 5. Zamówienie jest realizowane w 24 godziny od otrzymania na w/w adres. Warunkiem jego zrealizowania jest niezaleganie z płatnościami (lub zgoda właściciela) oraz dostępność towaru na magazynie w momencie złożenia zamówienia. Firma Miltech rezerwuje sobie prawo do wysyłki zamówionego towaru w całości lub partiami. Szczegółowy termin dostawy jest określony jako prawdopodobny, ale uzależniony jest od dostawcy i możliwości transportowych.
 6. Kupującego obowiązują ceny określone w cenniku towarów sprzedawcy o ile nie zostały one ustalone indywidualnie, w formie pisemnej z kupującym. Ceny mogą podlegać modyfikacji w przypadku zmian cen przez producenta lub zmian kursowych walut.
 7. Dostawy są realizowane pod warunkiem braku zaległości płatności w stosunku do firmy Miltech. Przesyłki poniżej tysiąca złoty netto są realizowane na koszt zamawiającego. Powyżej tej kwoty koszty pojedynczej paczki pokrywa dostawca. Opłata za każdą następną paczkę jest uwarunkowana kwotą jaka wynikła z zamówienia.
 8. Przesyłka, która dotarła uszkodzona lub naruszona (budząca jakiekolwiek wątpliwości) musi mieć spisany protokół reklamacyjny w obecności kuriera. Bez protokołu wszelkie roszczenia będą uznawane za niezasadne.
 9. Jeżeli braki w przesyłce mogą wynikać z pomyłki dostawcy klient zobowiązany jest do zgłoszenia braków nie dłużej niż dwa dni od dostawy. Po tym terminie wszelkie zgłoszenia nie będą uznawane za zasadne.
 10. Termin dostawy towaru jest określony jako prawdopodobny, ale uzależniony jest od dostawcy i możliwości transportowych. Towary zamówione na specjalne zamówienie bądź w czasie transportu, ich dostawa jest zależna od bardzo wielu czynników na które firma Miltech nie ma wpływu.
 11. Klient ma możliwość zwrotu towaru nieużywanego w pełni wartościowego wraz z oryginalnym opakowaniem w ciągu 14 dni. Odsyła towar na własny koszt.
 12. Reklamacje towaru klient odsyła na własny koszt. Do towaru, który klient odsyła musi być dołączony protokół reklamacyjny, który zostanie przesłany na pocztę e-mail przez pracownika Miltech po zgłoszeniu przez klienta o reklamacji. Towar przesłany bez protokołu będzie odsyłany na koszt klienta bez rozpatrzenia. Jeżeli towar uległ awarii w skutek nieprawidłowego montażu, celowego lub pośredniego działania osób trzecich firma Miltech zastrzega prawo do obciążenia kosztami ekspertyzy oraz wysyłki do klienta.
 13. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez sprzedającego z przyjętych przez niego zobowiązań, sprzedający jest zwolniony ze zobowiązań, wynikających z umowy i niniejszych warunków sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.
 14. Termin płatności za towar jest uzgadniany wyłącznie z właścicielem firmy Miltech. Towar do momentu całkowitej zapłaty jest własnością sprzedającego.
 15. Zawarcie przez osobę fizyczną umowy z firmą Miltech jest równoznaczne z udzieleniem przez taką osobę zgody na przetwarzanie jej danych przez Miltech. w celach handlowych i marketingowych. Osoba taka ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 16. Towar sprowadzany na specjalne zamówienie, produkowany pod zamówienie lub mało chodliwy nie podlega zwrotowi.